Home
syllabus of Dravyaguna
Dravyaguna Persons Address
Important Links
Research activity
BAMS syllabus 110 Detailed Drugs Alphabetical information
A 1-13
B 14-23
C 24-25
D 26-32,110
E,F 33-34
G 35-38
H,I 39-41
J 42-46
K 47-61
L 62-63
M 64-69
N,O 70-72
P,Q 73-79
R 80-81
S 82-94
T 95-99
U-100
V.101-107
Y.108-109
Table of 110 main drugs
128 Sub main drugs
WHOs Essential Drug List
Principles of general Pharmacology
plant extracts
Contact us

Medicinal plants (Dravyaguna)

BAMS syllabus 110 Detailed Drugs Alphabetical information

यहां पर बी.ए.एम.एस. के नवीन सी.सी.आई.एम. पाठयक्रमानुसार अकारादि क्रम में प्रमुख ११० द्रव्यों का वर्णन निम्न है -

1. Ahiphena

2. Agnimantha

3. Agaru

4. Amalaki

5. Apamarga

6. Aragvadha

7. Ardraka-sunti

8. Arjuna

9. Arka

10. Ashvagandha

11. Ashvagola

12. Asoka

13. Ativisha

14. Bakuchi

15. Baladvayam.

16. Bharangi

17. Bhallataka

18. Bibhitaka

19. Bijaka/Vijayasara

20. Bilva

21. Brahmi

22. Briungaraj

23. Bruhati

24. Chandanadvaya,

25. Citraka

26. Dadima

27. Danti,

28. Daruharidra

29. Dhanyaka

30. Dhataki

31. Draksha

32. Durva

33. Ela

34. Eranda

35. Gambhari

36. Gokshura

37. Guduchi

38. Guggulu

39. Haridra

40. Haritaki

41. Hingu

42. Jambu,

43. Jatamamsi

44. Jatiphal

45. Jeerakdvaya

46. Jyotishmati

47. Kalamegha

48. Kampilla

49. Kanchanara

50. Kantakari

51. Kapikacchu

52. Karkataksringi

53. Karpura

54. Katuki

55. Khadira

56. Kiratatikta

57. Kumari

58. Kupilu

59. Kumkum kesara

60. Kushmanda

61. Lavang

62. Kutaja

63. Lodhra

64. Madanaphala

65. Manjishtha

66. Maricha

67. Markandika

68. Musali

69. Musta

70. Nagakeshara

71. Nimba

72. Nirgundi

73. Palasha

74. Palandu

75. Pashanabheda

76. Patala

77. Patola

78. Pippali-pippalimula

79. Purnarnava

80. Rasna

81. Rasona

82. Saireyaka

83. Sallaki

84. Saptaparna

85. Sarpagandha

86. Sariva

87. Shalparni

88. Shalmali

89. Shankhapushpi

90. Shatavari

91. Shathapushpa

92. Shigru

93. Shirish

94. Shyonaka

95. Thalisa patra

96. Tila

97. Tivrut

98. Tulasi

99. Tvak

100. Ushira

101. Vacha

102. Varuna

103. Vasa

104. Vata

105. Vatsanabha

106. Vidari

107. Vidanga

108. Yastimadhu

109. Yavani

110. Deodaru